ALGEMENE VOORWAARDEN SORAYA CARE PRODUCTS

Referentie: SORAV2016.01
Van toepassing vanaf: 01/01/2016

ONDERNEMEINGSGEGEVENS/
Firmanaam: Soraya Care Products
Ondernemingsvorm: Eenmanszaak
Zaakvoerder: Peter Kreemers
Adres: Koning Albertstraat 65
Postcode: 1760
Woonplaats: Roosdaal
BTW-Nummer: BE 0861.729.687
Telefoon: +32 496 – 28.90.74
E-mail: sorayacareproducts@gmail.com


ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker (“Klant”) van de webwinkel van Soraya Care Products (“Soraya”) alsook op bestellingen die op een andere manier tot stand komen, bijv. via e-mail of telefonisch contact.
De Voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de webwinkel van Soraya.
Indien de Voorwaarden om een of andere reden niet getoond kunnen worden op de webwinkel van Soraya kunt u een kopie aanvragen via e-mail (sorayacareproducts@gmail.com).
Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Soraya moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.
Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Soraya aanvaard zijn.
Soraya heeft het recht om ten alle tijde haar Voorwaarden te wijzigen.
Bij wijziging zal er een nieuwe referentie worden bepaald met bijbehorende ingangsdatum.
Het referentienummer zal altijd worden vermeld op de factuur.
Een aankoop gebeurt altijd met de op dat moment geldende Voorwaarden.
De Klant is gebonden aan de algemene voorwaarden op grond van Art. 6: 232 BW.

ARTIKEL 2: PRIJS
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en inclusief alle andere, verplicht door de Klant te dragen, taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratiekosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.
De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

ARTIKEL 3: AANKOOP
Ondanks het feit dat de online catalogus en de webwinkel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Soraya niet.
Soraya is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.
Soraya is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met Soraya.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Soraya.
Soraya kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

ARTIKEL 4: TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMST
Een koopovereenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding.
Via de webwinkel van Soraya kan de Klant een bestelling plaatsen.
Soraya zal de Klant via email een bevestiging sturen van zijn bestelling.
De Klant heeft nog de mogelijkheid om bestelling te wijzigen of om extra producten of diensten (bijv. levering) toe te voegen.
Indien de bestelling compleet is, zal Soraya de Klant via email informeren over de te leveren goederen en diensten en het totaalbedrag van de bestelling.
Indien de Klant de goederen toegezonden wil hebben, kan dit enkel door vooraf te betalen via overschrijving van het totaal verschuldigde bedrag op:
• Rekeningnummer: BE38 7340 1025 9272
• t.n.v.: Soraya Care Products, Roosdaal
Eventuele uitzonderingen hierop, d.w.z. betaling van de factuur achteraf, is enkel mogelijk indien dit door Soraya is bevestigd.
Indien de Klant de goederen zelf wenst op te halen, is een contante betaling mogelijk bij levering.
Eventuele uitzonderingen hierop, d.w.z. betaling van de factuur achteraf, is enkel mogelijk indien dit door Soraya is bevestigd.
Soraya is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

ARTIKEL 5: LEVERING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
Soraya levert in principe enkel goederen in België en Nederland.
Indien de Klant heeft aangegeven dat de door hem bestelde goederen geleverd dienen te worden dan geschiedt de verzending door een koerier of door Soraya zelf.
Voor de verzending van de goederen met een koerier zijn de algemene CMR voorwaarden van toepassing.
Soraya zal tijdens het bestelproces aangeven wat de geschatte levertermijn zal zijn maar kan daarvoor niet verantwoordelijk gesteld worden.
Indien er door Soraya zelf geleverd wordt, zal er een datum en tijdstip van levering afgesproken worden met de Klant.
De levertermijn is gemiddeld 7 werkdagen voor levering in België en 10 werkdagen voor levering in Nederland.
De levertermijn gaat van start na ontvangst van de betaling, tenzij anders overeengekomen.
De Klant dient zich bij ontvangst te vergewissen van de ontvangststaat van de goederen.
Indien de Klant ziet dat de verpakking beschadigd is, dient de ontvangst onder voorbehoud ondertekend te worden of in zijn geheel niet te worden ondertekend.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Soraya.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.
Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Soraya was geboden.
Het is ook mogelijk goederen te laten opsturen naar een Kiala Punt.
Dit dient dan in het bestelproces duidelijk beproken te worden.
De kosten voor de levering zullen tijdens de het bestelproces duidelijk aangegeven worden door Soraya.
Onder leveringskosten vallen enkel de kosten van het leveren van goederen van Soraya naar de Klant.
Eventuele kosten voor retourzendingen zijn volledig voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD
De geleverde goederen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Soraya.
Zolang de Klant openstaande facturen heeft bij Soraya, mag hij de door Soraya geleverde goederen niet doorverkopen, wegschenken, als onderpand gebruiken of ze onroerend maken.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de Klant vanaf het moment van levering.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Soraya te wijzen, bijv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

ARTIKEL 7: HERROEPINGSRECHT
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument goederen aankopen bij Soraya.
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant, Soraya (Soraya Care Products, Koning Albertstraat 65 te 1760 Roosdaal, e-mail: sorayacareproducts@gmail.com) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of via e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Soraya heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Soraya.
De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
Er kan ook een afspraak gemaakt worden dat de goederen door Soraya zelf worden opgehaald bij de Klant, hierin wordt ook de prijs voor het ophalen van de goederen vastgelegd.
In dat geval geldt de datum van de afspraak, niet de ophaaldatum.
Tenzij anders afgesproken en vastgelegd, zijn de directe kosten van het terugzenden/ophalen van de goederen volledig voor rekening van de Klant.
De Klant kan ook de goederen zelf terugbrengen in samenspraak met Soraya maar dient dit dan ook te doen voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Soraya zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Enkel goederen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en samen met de factuur of het aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Soraya alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de kosten voor levering van de goederen aan de Klant, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Soraya de goederen terug heeft ontvangen.
Soraya betaalt de Klant terug door middel van een overschrijving.
De Klant is verantwoordelijk voor de verstrekking van de juiste bankgegevens (bankrekeningnummer, IBAN, naam rekeninghouder) die nodig zijn voor het uitvoeren van de terugbetaling.
Terugbetaling gebeurt enkel op bankrekeningen binnen de EU.
De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor
• goederen die volgens specificaties van de Klant vervaardigd zijn;
• goederen die geretourneerd zijn met een ongefrankeerde rembourszending;
• goederen die zich niet meer in de originele verpakking bevinden;
• goederen die zich niet meer in de originele staat bevinden omdat zij gebruikssporen vertonen;
• goederen die zich niet meer in de originele staat bevinden omdat zij beschadigd zijn;
• goederen die zich niet meer in de originele staat bevinden omdat zij bevuild zijn;
• goederen die zich niet meer in de originele staat bevinden omdat er onderdelen ontbreken;
• goederen die zich niet meer in de originele staat bevinden omdat eventueel meegeleverde documentatie ontbreekt.

ARTIKEL 8: GARANTIE
Krachtens de wet van 21 september 2004, betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, heeft de consument wettelijke rechten.
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie op verborgen gebreken en niet-conforme levering vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
Gedurende deze periode verbindt Soraya zich ertoe het defecte artikel (of onderdeel) ervan kosteloos te vervangen of te herstellen.
Soraya behoudt zich het recht voor om het artikel om te ruilen indien de herstelling en/of administratiekosten buiten verhouding zijn, of indien herstelling onmogelijk is.
Tevens behoudt Soraya het recht het artikel om te ruilen tegen een vergelijkbaar artikel indien het exacte artikel niet meer geleverd wordt of de kosten van het verkrijgen van hetzelfde artikel buiten verhouding zijn.
Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant contact opnemen met Soraya.
De Klant moet een factuur en betalingsbewijs kunnen voorleggen.
Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
De goederen die de Klant bij Soraya heeft aangekocht, dienen op kosten van de Klant terug bezorgd te worden aan Soraya.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Soraya zo snel mogelijk inlichten.
In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld.
Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.
De garantie is niet overdraagbaar.

ARTIKEL 9: KLANTENDIENST
In geval van klachten kan de Klant een e-mail sturen naar: sorayacareproducts@gmail.com.
De Klant kan ook een bericht versturen via het contactformulier op de webwinkel van Soraya.
De Klant zal een bevestiging ontvangen van de ontvangst van de klacht van de Klant.
De verdere afhandeling van de klacht zal door Soraya via e-mail of telefonisch gebeuren.

ARTIKEL 10: SANCTIES VOOR NIET-BETALING
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Soraya beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag.
Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Soraya zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

ARTIKEL 11: OVERMACHT
Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Soraya die de nakoming van verplichtingen van Soraya geheel of gedeeltelijk verhindert.
Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de webwinkel, niet of niet-tijdige levering of niet correcte levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

ARTIKEL 12: PRIVACY
Soraya respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:
• facturatie van de door de Klant aangekochte goederen;
• uitvoeren van afgesloten overeenkomsten;
• verwerking van de bestelling en verzending van de goederen;
• versturen van nieuwsbrieven en direct marketing (indien dit door de Klant is geaccepteerd)
De Klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens.
Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de Klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Soraya, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn geregistreerde persoonsgegevens.
Indien nodig kan de Klant ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
Het versturen van nieuwsbrieven en/of mails voor direct marketing doeleinden gebeurt enkel met goedkeuring van de Klant.
De Klant heeft te allen tijden de mogelijkheid dit niet langer te accepteren.
Hiervoor kan hij een e-mail sturen naar: sorayacareproducts@gmail.com.
Soraya behandelt gegevens van de Klant als vertrouwelijke informatie en zal die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord.
Het paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Soraya heeft dus geen toegang tot het paswoord van de Klant.
Soraya houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.
Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u een e-mail sturen naar: sorayacareproducts@gmail.com.

ARTIKEL 13: GEBRUIK VAN COOKIES
Tijdens een bezoek aan de site kunnen `cookies` op de harde schijf van uw computer geplaatst worden.
Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt.
Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.
Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie).
Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

ARTIKEL 14: AANTASTING GELDIGHEID - NIET-VERZAKING
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Soraya om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

ARTIKEL 15: BEWIJS
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

ARTIKEL 16: INTELLECTUELE EIGENDOM
Onze website, logo`s, teksten, foto`s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.
Foto`s, teksten, namen, logo`s, e.d. mogen niet gekopieerd of gereproduceerd worden zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

ARTIKEL 17: TOEPASSING RECHT - BEVOEGDE RECHTER
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het aangewezen arrondissement bevoegd.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2018 Soraya Care Products | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.